ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว